Maxime Meier

Maxime Meier

Waadt
Präsident der Jungen Liberalen Radikalen Vaud - JLR Vaud
Generalrat - Gros de Vaud
Präsident - JRLV Gros-de-Vaud
Ausschussmitglied - Gros de Vaud