Maxime Meier

Maxime Meier

Waadt
Vize-Präsident - JLR Vaud
Generalrat - Gros de Vaud
Vize-Präsident - JRLV Gros-de-Vaud
Ausschussmitglied - Gros de Vaud
Conseiller communal - JLR Vaud


  • Press releases
  • Blogs posts
  • Newsletter
  • Consultations
  • Interventions